Nadace
českého
výtvarného umění

Granty a NIF

NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND (NIF)

NČVU každoročně rozděluje granty z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF). Výběrové řízení se vyhlašuje každoročně do 30. září, žádosti o granty mohou podávat každoročně do 25. října neziskové právnické osoby (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy apod.), veřejnoprávní instituce nebo rozpočtové a příspěvkové organizace. Rozdělování grantů se řídí obecně závaznými podmínkami.

Bližší informace v kanceláři Nadace – Milada Grúzová, tel. 224 932 938, mail milada.gruzova@senam.cz

Příspěvky z prostředků NIF za rok 2013

Správní rada NČVU dne 9. prosince 2013 přidělila příspěvky z výnosů NIF v celkové výši 220 000 Kč následujícím projektům:

Projekt / Předkladatel: Přidělená částka

„INTERSALON AJV 2013-17“
Asociace jihočeských výtvarníků

60 000,00 Kč
„Výstavní činnost Galerie HOLLAR“
Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR
65 000,00 Kč

„Grafika roku 2013 a cena V. Boudníka“
Inter-Kontakt-Grafik o. s.

65 000,00 Kč

„XIV. Trienále českého EX LIBRIS“
Památník národního písemnictví v Praze 

30 000,00 Kč


STIPENDIUM BOGDANA NAJDENOVA

NČVU obdržela v roce 2000 dar akad. soch. Bogdana Najdenova ve výši 500 000 Kč. V souladu s příslušnou darovací smlouvou je úrokový výnos z této částky určen na každoroční udělení Stipendia Bogdana Najdenova nejlepšímu studentu oboru sochařství – figurální tvorba Akademie výtvarných umění v Praze, a to podle výběru příslušného pedagoga schváleného Uměleckou radou AVU.